CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2008 archief 2010 >>>

Archief 2009

CDA22-12-2009
Kerstwens CDA Echt-Susteren.


Kerstwens CDA Echt-Susteren

CDA27-11-2009
Algemene Ledenvergadering stelt kandidaten/lijstvolgorde gemeenteraadsverkiezingen 2010 vast.


A.L.V. 26 november 2009Voorzitter Joost Feijen aan het woord.

De algemene ledenvergadering van onze afdeling heeft unaniem de kandidaten voor plaats 2 tot en met plaats 15 vastgesteld inclusief de laatste plaats op de lijst voor Peter Pustjens.
Nadat voorzitter dhr. Feijen de vergadering heeft geopend en voortvarend de agendapunten afhandelde kwamen al vrij snel de agendapunten vaststelling kandidaten/lijstvolgorde aan bod. Uitgebreid werd uiteengezet welke de mogelijkheden zijn voor stemming en op welke manier er al een voorkeur voor lijstvolgorde tot stand is gekomen. Expliciet wordt gewezen op de vrijheid van deze ALV om hier van af te wijken. De ALV besluit echter unaniem de lijstvolgorde voorgelegd door het bestuur over te nemen.


Aandachtig gehoor en zakelijke discussie tijdens de ALV.

De plaatsen 1 tot en met 15 worden ingenomen door:
 1. Jos Beckers, Lijsttrekker was reeds bij vorige ALV verkozen.
 2. Sjra Dirks
 3. Naad Schoenmakers
 4. Pierre Wolters
 5. Peter Cox
 6. Wim Jessen
 7. Jacques Dijcks
 8. Julien Penders
 9. Marjo van Helvert-Willeme
 10. Chris Schoenmakers
 11. Yvonne Indemans
 12. Paul van Helden
 13. Henk Penders
 14. René Scheres
 15. Dieter Weigel
Laatste plaats: Peter Pustjens

Verder ging Peter Cox nog in op de campagne en hoe deze invulling zal krijgen.
Vervolgens vertelde Jos Beckers over het nieuwe op handen zijnde verkiezingsprogramma.


CDA05-11-2009
Martijn van Helvert maakt punt met schrijven artikel in Katholiek Nieuwsblad.


Geen kruis in het gemeenschapshuis


Bron: Katholiek Nieuwsblad
Op het CDA-partijcongres in Utrecht van 31 oktober zal Martijn van Helvert, campagneleider van het CDA-Limburg, een resolutie indienen. Daarin wordt de christendemocratie opgeroepen duidelijk stelling te nemen tegen alle richtlijnen vanuit Brussel die een gevaar vormen voor christelijke uitingen in openbare gelegenheden.    MARTIJN VAN HELVERT

Het kan toch niet zo zijn dat het christelijke geloof, dat de grondvesten van onze Nederlandse en Europese samenleving heeft gevormd, zal worden verloochend? Zijn ze in Brussel helemaal gek geworden? In Nederland en m Europa dreigen vaak linkse partijen door te slaan als het gaat om non-discriminatie richtlijnen en het gelijkheidsbeginsel. Iedereen is gelijkwaardig, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal gelijk zijn. Gelukkig niet!

Kruisbeeld
De nieuwe richtlijn in Europa over Gelijke Behandeling, die dit jaar nog moet worden goedgekeurd, gaat ook over religieuze discriminatie. Het moet niet gekker worden! In gemeenschapshuizen hangen al jaren de kruisbeelden. Nu zouden niet-katholieken in Limburg zich gediscrimineerd voelen door dat kruisbeeld. Als dat wordt weggehaald moet er direct opnieuw gestuukt en geschilderd worden, zo lang hangt dat er al. Draait de overheid ook op voor die kosten? Zonder gekheid: dat kruisbeeld hangt daar omdat het gemeenschapsleven gelooft in de kracht en de aanwezigheid van onze lieve Heer, vertegenwoordigd door het kruisbeeld met daarop de lijdende en stervende Jezus. Als het geloof in een bepaalde conjuncturele golf wat minder uitgesproken aanhangers kent, gaan we toch niet direct het kruisbeeld weghalen? Als het CDA een keertje wat slechter staat in de peilingen, dan halen we toch ook niet het logo van ons briefpapier...

Helder geluid
Op het moment dat religieuze uitingen uitgebannen zouden worden uit openbare ruimtes, begeven we ons op een hellend vlak. En wat is de volgende stap? Moet de schutterij zijn vaandel weghalen uit het gemeenschapshuis, omdat pacifisten zich gediscrimineerd voelen door schietende schutters? Moet de vrouwenvereniging haar vaandel weghalen, omdat mannen zich gediscrimineerd voelen door verenigde vrouwen? Moet de konijnenfokvereniging haar tentoonstelling afgelasten, omdat een dierenwelzijnclubje dit onaanvaardbaar vindt? In de bijbel staat duidelijk dat we vreemdelingen onderdak moeten bieden en dat moet het CDA ook faciliteren. Er staat echter nergens dat we ons totaal aan hen moeten aanpassen zodat we onze diepste eigenheid moeten verloochenen. Het CDA weigert hieraan mee te doen en wil een helder geluid geven hierover. We zullen aangeven dat de Europese Richtlijn nooit mag betekenen dat wij ons geloof in Jezus Christus aan de kant moeten zetten of alleen achter de voordeur mogen uiten. Ik verwacht daarom dat mijn resolutie een zeer grote steun zal krijgen. Het katholieke geloof is een belangrijke pijler van het CDA. Het katholieke geloof staat midden in de samenleving. En daarom mag en zal de Europese Unie dit niet van ons afnemen.

Afweren
De Europese richtlijn staat haaks op het beleid dat in Limburg gevoerd wordt. In de huidige bestuursperiode van de provincie Limburg is veel geld vrijgemaakt voor de restauratie van kruisen en kapellen langs de weg en in het veld. Daarop is aangedrongen, omdat het zo belangrijk is dat de Limburgse identiteit - die één op één verweven is met de katholieke Kerk - uitgedragen wordt. Ook is in het Jaar van het Religieuze Erfgoed een miljoen euro extra vrijgemaakt op voordracht van de fractie om kerken en kloosters te restaureren. Gedeputeerde Lebens heeft nauw contact met het bisdom om met de nieuwe BRIM-regeling kerkbesturen zo goed mogelijk te faciliteren. Dit zijn stuk voor stuk goede zaken en die verdienen navolging. We moeten ons geloof kunnen uitdragen en dat moeten we koesteren. Bedreigingen, van welke kant ook, moeten afgeweerd worden. Op 31 oktober is het congres in Utrecht. Het CDA zal daar opkomen voor katholiek Nederland, voorgegaan door het CDA-Limburg. We zetten Jezus daar eens flink in de spotlights en daar zijn we trots op binnen het CDA!

Martijn van Helvert is campagneleider van CDA-Limburg. Zie ook het artikel in KN van 20 maart jl. ‘EU-wet bedreigt rol van de Kerk’. N.a.v. dit artikel stelden CDA-parlementariërs Koppejan en Jonker vragen aan de ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandse Zaken.
Zie nieuwsbericht met link op www.katholieknieuwsblad.nl.
CDA23-10-2009
Raadslid Jack Dijcks stelt vragen aan college Burgemeester en Wethouders.


Schriftelijke vragen


Het College van B&W
Gemeente Echt-Susteren

Dhr. Jack Dijcks
Haverterstraat 43
6104 AN Koningsbosch

23-10-2009

Betreffende: DOP Koningsbosch
Vragen ex artikel 37 RvO


Geacht College,

Vorige week is door de Dorpsraad Koningsbosch een flyer door het dorp gestuurd over de stand van zaken rond het DOP-Koningsbosch, waarin kort samengevat het volgende valt te lezen.
 • In juni 2007 zijn de ontwerpplannen van het DOP gepresenteerd door de gemeente Echt-Susteren, de Provincie en Woongoed2Duizend en is ook aangegeven dat in 2010 de plannen gerealiseerd zullen zijn.
 • In juni 2008 is door gedeputeerde Noël Lebens een bedrag van € 500.000 ter beschikking gesteld en zijn de financiën van het plan door de gemeenteraad goedgekeurd.
 • In september 2008 werd een inloopavond gehouden in de kloosterkapel van Koningsbosch, waar de tekeningen te zien waren van bovengenoemde plannen. En in 2009 is vervolgens…………………..niets meer gebeurd; een andere conclusie kan ik niet trekken!! Volgens de dorpsraad is de gemeente alleen nog maar aan het zoeken naar argumenten om de gehele zaak te kunnen vertragen; en is het vertrouwen in het gemeentebestuur helemaal weg.
College, ik ben inwoner van Koningsbosch en ben in het voorjaar van 2009 lid van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren geworden.
Ik vind deze ontwikkeling onbestaanbaar en vraag mij af hoe het College hiervoor nog verantwoordelijkheid kan dragen. Bovendien sta ik er van te kijken, dat een zichzelf respecterende dorpsraad nog zo lang zo netjes is gebleven en altijd de samenwerking met de gemeente Echt-Susteren is blijven zoeken.


Ik heb daarom de volgende schriftelijke vragen ter informatie voor mijzelf en ter onderbouwing van een eventuele interpellatieaanvraag door mijn fractie voor een volgende gemeenteraadsvergadering.
 1. Wie zijn na het vertrek van de wethouders Pustjens en Verheesen formeel de verantwoordelijke portefeuillehouders van het DOP-Koningsbosch?
 2. Welke acties zijn door deze individuele collegeleden nog ondernomen om de vaart in het DOP-Koningsbosch te houden?
 3. Welke besluiten zijn door het voltallige College in 2009 nog genomen om de vaart in het DOP-Koningsbosch te houden?
 4. Hoe verloopt de samenwerking met Woongoed2Duizend en de Provincie?
 5. Is het waar, dat Woongoed2Duizend en de Provincie de gemeente Echt-Susteren gesommeerd hebben op te schieten om te voorkomen dat toegezegde subsidies in gevaar komen?
 6. In hoeverre zijn interne organisatieveranderingen in het gemeentehuis debet aan deze negatieve ontwikkeling rond het DOP-Koningsbosch?
 7. Welke bedragen op de (gemeente)begroting staan expliciet gereserveerd voor het DOP-Koningsbosch?
 8. Wat is inmiddels aan directe en indirecte kosten door de gemeente uitgegeven m.b.t. het DOP-Koningsbosch?
 9. Welke bedragen zijn door de Woningstichting al geïnvesteerd in Koningsbosch om het DOP te realiseren?
 10. Hoe denkt u de communicatie met de Dorpraad Koningsbosch de komende tijd weer vorm en inhoud te geven en de dorpsraad weer te gaan betrekken bij eventuele komende ontwikkelingen?

Met belangstelling zien wij Uw antwoord tegemoet.


Hoogachtend,

J.P.C. Dijcks
Raadslid gemeente Echt-Susteren
CDA08-08-2009
CDA lijsttrekker verkiezingen 2010.


CDA Lijsttrekker Echt-Susteren
Jos BeckersDe Algemene Ledenvergadering van het CDA Echt-Susteren heeft drs. Jos Beckers gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.
Jos Beckers is 40 jaar, gehuwd en vader van drie kinderen.
In 1998 werd Jos gekozen tot lid van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Echt. Na de fusie was hij van 2003 tot 2006 fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Echt- Susteren.
Sinds 2006 is Jos Beckers wethouder financiën, sociale zaken, WMO en sportCDA08-08-2009
CDA nieuwe voorzitter.


Nieuwe voorzitter CDA Echt-Susteren
Joost FeijenTijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA Echt-Susteren op 14 juli 2009 is Raymond Schlössels, om gezondheidsredenen, teruggetreden als voorzitter. Raymond heeft op een rustige en doortastende wijze leiding gegeven aan het CDA Echt-Susteren. Raymond blijft zich wel als bestuurslid inzetten voor het CDA.

In het bestuur waren twee vacatures ontstaan door het terugtreden van Herman Vrehen en het plotseling overlijden van onze penningmeester Pierre Wielders.
Door genoemde vergadering is in de vacatures voorzien door de verkiezing van Joost Feijen en Hans Sanders tot bestuurslid. Hans Sanders zal de functie van penningmeester gaan vervullen.

De voorzitter moet reglementair in functie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Op voordracht van het bestuur werd tijdens genoemde vergadering de heer Joost Feijen unaniem gekozen tot voorzitter. Joost Feijen aanvaardde daarop zijn benoeming en nam de voorzittershamer over van Raymond.

De heer J.P.A. (Joost) Feijen is 46 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Joost Feijen is werkzaam als bedrijfsjurist bij Baat Accountants en Fiscalisten te Roermond. Joost is woonachtig aan de Molenlaan 36 te Susteren.
CDA08-08-2009
CDA algemene ledenvergadering 14 juli 2009.


Algemene Ledenvergadering CDA Echt-Susteren
14 juli 2009Overzicht van de aanwezigen


Onder ruime belangstelling vond op dinsdag 14 juli 2009 de Algemene Ledenvergadering van het CDA afdeling Echt-Susteren plaats. Het CDA streeft ernaar om de Algemene Ledenvergaderingen afwisselend binnen de kernen van onze mooie gemeente te doen plaatsvinden. Dit keer vond de vergadering plaats in ’t Stift aan het Salvatorplein te Susteren. Hieronder volgt een beknopte impressie van deze vergadering.

Aanvang van de vergadering.
De voorzitter, Raymond Schlössels, stond stil bij het plotseling overlijden van onze gewaardeerde penningmeester Pierre Wielders. Pierre was een steun en toeverlaat voor bestuur en afdeling. Daarenboven was Pierre een voortreffelijke penningmeester die zijn stukken altijd puntje precies in orde had. Deze vergadering lagen de jaarrekening 2008 en begroting 2009 ter vaststelling voor die nog door Pierre waren opgesteld.


Vertegenwoordigers van het CDJA


Bestuursverkiezing.
In het bestuur waren, door het terugtreden van Herman Vrehen en het plotseling overlijden van Pierre Wielders, twee vacatures. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Joost Feijen en Hans Sanders.
Hans Sanders zal binnen het bestuur de functie van penningmeester gaan vervullen.

Verkiezing voorzitter.
Raymond Schlössels deelde mee dat hij om gezondheidsredenen de functie van voorzitter neerlegde. Wel wil Raymond zijn bijdrage blijven leveren als bestuurslid. Op voordracht van het bestuur koos de vergadering vervolgens Joost Feijen als voorzitter. Joost aanvaardde de benoeming en nam vervolgens de voorzittershamer over van Raymond.


Van links naar rechts:
Raymond Schlössels (voormalig voorzitter), Joost Feijen (nieuwe voorzitter), Ed van Helvert (secretaris)


Jaarrekening 2008 en begroting 2009.
Door de vergadering werd de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 vastgesteld, onder dankzegging aan wijlen Pierre Wielders.

Lijstsamenstellingscommissie.
Door de vergadering werden de navolgende personen gekozen in de lijstsamenstellingscommissie;
Ruud Horsmans, Marc Rooijen, Hans Sanders, René Vroomen.
Voorts kreeg de commissie het mandaat om één persoon aan de commissie toe te voegen.

Programmacommissie.
In de programmacommissie werden gekozen;
Jos Beckers, Sjra Dirks, Peter Cox, één lid van CDJA, één vacature.
Het CDJA kan een lid voor de commissie aanwijzen. Voorts kan de commissie één vacature na nader beraad invullen.

Campagnecommissie.
Tot lid van de campagnecommissie werden gekozen;
Martijn van Helvert, Jos Beckers en één lid aan te wijzen door het CDJA.

Verkiezing lijsttrekker.
Op voordracht van het bestuur werd Jos Beckers gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.


Peter Pustjens feliciteert Jos Beckers als nieuwe lijsttrekker van het CDA Echt-SusterenNa de vergadering werd er nog ruimschoots nagepraat. Zowel de nieuwe voorzitter (Joost Feijen) als de lijsttrekker 2010 (Jos Beckers) trakteerden het gezelschap op een consumptie.


Na de vergadering werd er in de late avond nog gezellig gebabbeld


CDA21-06-2009
CDA bijeenkomst Heide.


CDA luistert naar inwoners HeideCDA luistert naar bewoners Heide.


Op 16 juni is door het CDA in de tunnelbar in de buurt Heide een bijeenkomst georganiseerd m.b.t. de verkeersproblematiek in deze buurt.Heidestraat.


Naast een vertegenwoordiging uit de buurt waren ook aanwezig:
- Dineke Vos, Maria Gijzels, Peter Pelsers, allen lid van de dorpsraad;
- Math Sanders (ook lid van de dorpsraad) en Peter v.d Meijden, beide lid van de contactgroep rond deze problematiek;
- de wethouders Beckers en Wolters;
- de raadsleden Schoenmakers, Jessen van het CDA en de fractievoorzitter Peter Cox die de vergadering leidde;
- Har Peeters namens Algemeen Belang.

I.v.m. vakantie was wethouder Bocken verhinderd.Heidestraat met op achtergrond ingang tunnel.


Peter Cox opende de bijeenkomst met iedereen van harte welkom te heten en het toelichten van de problematiek. In het kort komt het er op neer dat er te hard wordt gereden op de Rijdtstraat, er veel last is van sluipverkeer, dat zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen hun weg zoeken in deze buurt waar ze niet thuishoren en dat er op trottoirs en fietsstroken wordt geparkeerd. Bovendien is men ontevreden over de verlichting en het wegdek in de tunnel. De tunnel is eigenlijk een onding waar maar niets aan wordt gedaan.

Uitgereikt wordt vervolgens een korte samenvatting van twee verkeersmetingen een van Rijdtstraat en een van Heidestraat. (Zie bijlage).

Als oorzaak van de snelheidsovertredingen op de Rijdtstraat wordt genoemd een tekort schietende handhaving en het feit dat de straat niet juist is ingericht.
Om de problemen op te lossen worden allerlei oplossingen aangedragen: flitspalen, bloembakken, drempels, ..enz. Maar een oplossing waar het merendeel van de aanwezigen zich in lijkt te kunnen vinden is een inrichting van de straat waarbij de auto’s gedwongen worden te slalommen en regelmatig voorrang moeten verlenen aan tegemoetkomend verkeer. Een constructie die ook in de Gouverneur G Ruijs de Beerenbroucklaan in Holtum is gerealiseerd.

De oorzaak van het sluipverkeer en het feit dat vrachtverkeer voor de Rijdtstraat kiest wordt gezocht in een slechte doorstroming van de Rijksweg richting Sittard waardoor automobilisten allerlei snellere routes binnendoor gaan zoeken. Ook het ontbreken van afritten bij de nieuw aangelegde N297n wordt als oorzaak genoemd. Afritten ter hoogte van het industrieterrein tussen Sittard en Nieuwstadt zouden dit veel beter bereikbaar maken.
Daarnaast wordt geopperd dat door het aanleggen van een weg over het niet meer in gebruik zijnde rangeerterrein in Susteren de problemen niet alleen voor de buurt Heide zou kunnen oplossen, maar ook voor de stationstraat.

Het parkeren op trottoirs en fietspaden kan simpel worden opgelost door boetes uit te schrijven, is de algemene indruk. Over het realiseren van extra parkeerplaatsen op de Heidestraat zijn de meningen van de aanwezigen verdeeld.


Aan het einde van de bijeenkomst wordt afgesproken dat er binnen vier weken een contactgroep wordt geformeerd die de hele buurt Heide in de toekomst vertegenwoordigt.
De contactgroep die er geformeerd gaat worden zal uit ± vier personen bestaan, waarbij erop wordt gelet dat de verschillende straten vertegenwoordigd zijn, zodat de leden van de contactgroep snel hun directe woonomgeving kunnen raadplegen en vertegenwoordigen. Als de contactgroep er is en door de buurt wordt erkend als hun vertegenwoordiging zal die proberen om een gedragen voorstel richting het CDA te formuleren. Vervolgens zal het CDA voorstellen doen richting college van B&W hoe een en ander is in te passen in de gebiedsvisie Echt Susteren, die momenteel wordt ontwikkeld, en waarin de buurt Heide, in de ogen van het CDA volledig ten onrechte, volledig ontbreekt.


B I J L A G E

Samenvatting meting verkeer Heidestraat en Rijdtstraat.
CDA03-06-2009
Overlijdensbericht.


Overlijdensbericht


Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het geheel onverwacht overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester de heer

Pierre Wielders

Pierre zal in onze herinnering blijven voortleven als een zeer gerespecteerd, energiek, rustig en deskundig bestuurslid.

Wij wensen zijn vrouw Marjo, kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur, wethouders, fractie en leden
CDA Afdeling Echt-Susteren

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 4 juni om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Nieuwstadt.
Pierre zal bijzonder worden herdacht in de avondwake op woensdag 3 juni om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Voor aanvang van beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.CDA11-05-2009
Vragen aangaande verzoek subsidie.


Vragen over aanvraag subsidie


AAN
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren


Onderwerp: aanvraag subsidie, ex artikel 37 Reglement van Orde

Echt, 11 mei 2009


Geacht College,

Ongetwijfeld heeft u er kennis van genomen, dat reeds enige tijd een Werkgroep zich enthousiast inzet voor de realisatie van een Indië Monument te Maria Hoop.
Deze Werkgroep heeft in dat kader een subsidieverzoek ingediend bij de Gemeente Echt-Susteren.
Op 6 februari 2009 heeft de Werkgroep van de gemeente een bericht ontvangen waarbij medegedeeld werd dat het subsidieverzoek was binnengekomen en ter afhandeling zou worden voorbereid.
Wij schrijven thans 11 mei, ruim drie maanden na de mededeling dat het verzoek in goede orde was ontvangen.
De Werkgroep Indië Monument Maria Hoop heeft in samenwerking met de Stichting 4 mei Herdenking voortvarend de werkzaamheden opgepakt en wenst op vrijdag 29 mei a.s. op plechtige wijze het Indië Monument te onthullen. De uitnodigingen zijn reeds verzonden.
Een prachtig initiatief van een aantal burgers van onze gemeente! Met een fantastische inzet heeft een aantal vrijwilligers deze zaak voor elkaar gekregen. Alle lof en waardering hiervoor!
Maar, waar blijft de steun van onze lokale overheid? Waarom heeft deze Werkgroep nog geen enkele reactie – nog niet eens een tussenbericht – gekregen na de melding dat het subsidieverzoek in behandeling was genomen? Wij roepen zo vaak dat de vrijwilligers het “cement” van de samenleving zijn, maar waarom ondersteunen wij deze vrijwilligers niet op gepaste wijze. Waarom nemen we deze mensen dan niet serieus?
Door als overheid zo te reageren, of beter gezegd, na ruim drie maanden nog niet te reageren op een eenvoudige, incidentele aanvraag voor subsidie wordt de motivatie om zich in te zetten voor de gemeenschap ongetwijfeld ontnomen.
Dit was - om even het geheugen op te frissen - een van de punten door de CDA-fractie ingebracht bij de behandeling van de Ontwerp Strategische Visie 2020 tijdens de Raadsvergadering van 12 februari 2009. We kunnen wel mooie visies ontwikkelen met schitterende plaatjes erbij om de visie te illustreren, maar wat echt belangrijk is, volgens de CDA-fractie, is hoe we omgaan met onze burgers. Nemen we onze burgers wel serieus? Ondersteunen wij echt de gemeenschapszin? Motiveren we onze mensen die zich inzetten voor de gemeenschap in voldoende mate?

Dit brengt mij ertoe de volgende vragen te stellen:
1.   Waarom duurt de advisering en besluitvorming over een eenvoudige aanvraag voor subsidie nu al meer dan drie maanden? Bij navraag bij de betreffende afdeling is gebleken dat de procedure nog minimaal 4 weken gaat duren? Dit betekent dat de werkgroep uitsluitsel krijgt over de aanvraag nadat de plechtige onthulling van het monument al lang heeft plaatsgevonden!
2.   Zijn dergelijke termijnen voor een eenvoudige, aanvraag incidenteel of structureel te noemen? Heeft deze (te) lang durende procedure te maken met de onderzoeken die thans plaats vinden?
3.   Vindt u dat dergelijke termijnen voor de burgers nog te verantwoorden zijn? Vindt u dat deze termijnen voor de initiatiefnemers en vrijwilligers nog motiverend zijn?

In afwachting van uw reactie, verblijft met vriendelijke groet,


Sjra Dirks,
Raadslid CDA-fractie


CDA28-03-2009
Opening campagnehuis CDA.


Opening en inzegening campagnehuis CDARia Oomen in gesprek met Martijn van Helvert.

Op vrijdag 27 maart 2009 werd om 17:30 uur het campagnehuis, gelegen op de Nieuwe Markt 54 in Echt, voor onze Limburgse CDA-kandidaat Ria Oomen voor het Europese Parlement ingezegend door Zijne Hoogwaardige Excellentie. Monseigneur Everhard de Jong, hulpbisschop van Roermond.


Martijn van Helvert geeft het woord aan Ria Oomen onder toeziend oog van L1 televisie.

Het campagnehuis vormt een pilotproject van het CDA in Nederland over een nieuwe vorm van campagne voeren. Deze nieuwe vorm is gebaseerd op de lessen die een CDA-delegatie heeft geleerd tijdens een studiereis naar de VS tijdens de verkiezingsstrijd tussen Obama en McCain afgelopen jaar.


Monseigneur Everhard de Jong en Ria Oomen.

Ria Oomen gaf een pleidooi voor de vele goede zaken die “Europa” voor Limburg betekent en nog kan betekenen. Bijzonder ingenomen was ze over de plaats waar het campagnehuis gesitueerd is namelijk in de gemeente van haar geboorteplaats. Bijzonder ook is dat deze gemeente aan een (oostelijk) zijde grenst aan Duitsland en aan de andere (westelijk) zijde grenst aan België.
Met het inzegenen van dit huis wordt blijk gegeven van een lange traditie binnen haar Katholieke geloof en overtuiging. Daarom was ze ook zeer erkentelijk voor het feit dat Monseigneur Everhard de Jong bereid was om zich van deze taak te kwijten.


Ria Oomen bedankt Monseigneur Everhard de Jong voor het inzegenen van dit huis.

Vele aanwezige CDA-ers waren dan ook getuige van deze opening en inzegening van dit huis.

Webmaster.


CDA13-03-2009
Peter Cox kandidaat gemeenteraad.


Peter Cox kandidaat gemeenteraad


Voormalig raadslid Peter Cox (54) uit Susteren is door het CDA Echt - Susteren naar voren geschoven als kandidaat voor een plek in de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat Pierre Wolters zijn plek in de raad afstaat om de opgestapte wethouder Peter Pustjens op te volgen. Cox is mogelijk ook in beeld als de nieuwe fractievoorzitter voor zijn partij.

De rentree van Cox wordt pas actueel als de gemeenteraad instemt met de voordracht van Wolters tot wethouder. Naar verwachting staat dit in april op de rol.

Eerder werd CDA’er Jack Dijcks uit Koningsbosch door de partij al aangewezen als kandidaat om de plek in de raad in te vullen van de opgestapte fractievoorzitter Martijn van Helvert.

Cox kwam in beeld voor een CDA - raadszetel nadat oud wethouder Peter Pustjens afgelopen weekend bekend had gemaakt dat hij alsnog afziet van een terugkeer in de plaatselijke politiek.

Cox was eerder al raadslid in Susteren, nadat Herman Vrehen indertijd was vertrokken naar de provincie. Na de gemeentelijke fusie was Cox de eerste periode ook raadslid in Echt - Susteren. Gezien zijn politieke ervaring is de CDA’er volgens partijvoorzitter Raymond Schlössels mogelijk ook een kandidaat voor het fractievoorzitterschap.

Behalve Cox is ook voormalig wethouder en CDA - raadslid Sjra Dirks een van de kandidaten voor die sleutelpositie.


CDA28-02-2009
Jos Hessels nieuwe CDA-gedeputeerde.


Jos Hessels nieuwe CDA-gedeputeerde


Jos HesselsDe CDA-fractie in het Limburgs Parlement heeft unaniem besloten om Jos Hessels voor te dragen voor de vrijgekomen vacature in het College van Gedeputeerde Staten.

Jos Hessels is vanaf mei 2002 Kamerlid voor de CDA Tweede Kamerfractie en is o.a. woordvoerder Economische Zaken. In deze periode heeft hij zich voor verschillende zaken in Limburg sterk gemaakt, waaronder de IJzeren Rijn, het Essent-dossier, de OPAC-centrale en de positie van het Midden en Kleinbedrijf. Daarvoor is hij 12 jaar secretaris geweest bij de LWV.

Door zijn goede nationale en provinciale contacten en zijn stevige kennis op het gebied van economie wordt Jos Hessels gezien als een krachtige opvolger voor Herman Vrehen. Het CDA hecht eraan dat de door Herman Vrehen ingezette lijn op het gebied van economie en internationalisering met kracht wordt voortgezet. Gezien de achtergrond van Jos Hessels heeft de CDA-fractie hier alle vertrouwen in.

Het CDA neemt het initiatief om aankomende vrijdag een extra Statenvergadering uit te schrijven alwaar de benoeming van Jos Hessels wordt geagendeerd.


CDA21-02-2009
Correctiebesluit gemeenteraad m.b.t. besteding Essentgelden.


Correctiebesluit gemeenteraad


Hoewel reeds uitvoerig in de media besproken menen we U toch te moeten wijzen op een besluit welke door de gemeenteraad is aangenomen. Dit is op de gemeentelijke site te downloaden, een rechtstreekse link hier naar toe vindt u hieronder.
Raadsstuk 2b

In dit stuk kunt U ook lezen waar de gelden naar toe zijn gegaan.

Bestuur.


CDA13-02-2009
Persbericht gemeente Echt-Susteren.


Persbericht gemeente Echt-Susteren

Wethouders Echt-Susteren stappen op!


Echt-Susteren, 12 februari 2009 – Vanavond hebben wethouder Peter Pustjens (CDA) en wethouder Jo Verheesen (lijst Samenwerking) van de gemeente Echt-Susteren hun functies neergelegd. Aanleiding is de commotie, ontstaan over de verdeling van het Essent Dividend 2007 ad 500.000 euro. Uit een intern onderzoek van vorige week, bleek dat zowel bestuurlijk als ambtelijk in dit dossier procedurefouten zijn gemaakt, waardoor een bedrag ad 360.000 euro aan subsidies onrechtmatig zijn toegekend. De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft vandaag ook de juridische onjuistheden in het Essent-Dividend dossier hersteld, door akkoord te gaan met de bevindingen, correctiemaatregelen en verbeteraanpak zoals deze door het College van Burgemeester en Wethouders zijn voorgesteld. Burgemeester Dieudonné Akkermans maakte voor de behandeling van het agendapunt aan dat hij een integriteitsonderzoek gaat instellen: „Er zijn fouten gemaakt in ons hele systeem. Daar willen wij van leren. Het aanzien van het Openbaar Bestuur is geschaad. Daarin zijn alleen maar verliezers. Het is aan ons om het publieke vertrouwen in het openbaar bestuur te herstellen. Wij gaan voor bestuurlijke vernieuwing. Daarvoor worden de feiten in kaart gebracht en de dialoog rondom integriteit opgestart.” Het gemeentebestuur heeft tijdens de vergadering dank en waardering uitgesproken over de jarenlange bestuurlijke inzet van wethouder Pustjens en wethouder Verheesen.


Vorige week bleek uit een onderzoek naar de organisatorische, de financiële en de juridische kant van dit dossier dat er procedureel ernstige fouten zijn gemaakt. Uit het onderzoek bleek ook dat er geen politieke druk is uitgeoefend op het ambtelijk apparaat. Het interne onderzoek wijst uit dat zich bij de uitvoering van het begrotingsbesluit uit juni 2007 fout op fout heeft gestapeld. Uiteindelijk waren hier meerdere organisatieonderdelen bij betrokken. Akkermans, die sinds 16 mei vorig jaar burgemeester van Echt-Susteren is, spreekt om die reden van een systeemfalen. Hij wil daarom ook een integriteitsonderzoek naar het gehele proces als opmaat voor de eerder door hem aangekondigde dialoog over publieke ethiek en integriteit: „dit is nodig om het vertrouwen in het openbaar bestuur te herstellen en samen te bouwen aan onze toekomst”. Dit voorjaar wil het college een strategisch plan presenteren waarmee een proces van bestuurlijke vernieuwing kan worden opgestart en de gewenste veranderingen zowel ambtelijk als bestuurlijk kunnen worden gerealiseerd.

In de Raadsvergadering van 12 februari zijn de juridische en financiële kanten van dit dossier besproken. De twee wethouders hebben weliswaar gehandeld vanuit een raadsbesluit in juni 2007 en de genoemde gelden zijn ook in openbaarheid geschied, maar vanuit juridisch oogpunt hebben de twee wethouders zelfstandig geopereerd en gelden besteed, zonder een daaraan ten grondslag liggende besluitvorming door Raad en College. Daarnaast zijn de uitgaven in strijd met de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Om dit te herstellen heeft de raad nu een besluit genomen om voor een bedrag van 360.000 euro, subsidies te geven aan organisaties, verenigingen en stichtingen in de gemeente Echt-Susteren. Over de juridische correctie waartoe de raad nu heeft besloten, heeft de gemeente deze week overleg gevoerd met het staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken. Deze heeft inmiddels bevestigd dat dit een correcte wijze van herstel is. In haar brief aan de Tweede Kamer van vandaag, geeft de staatssecretaris dan ook aan geen aanleiding te zien voor een vernietiging van de besluiten.

Bij de uitvoering van de raadsbesluiten van juni 2007 zijn moties ambtelijk geïnterpreteerd als amendementen en daarmee uitgevoerd als begrotingswijziging. In werkelijkheid ontbrak daartoe dus het formele besluit. Over de formele dekking daarvan heeft de Raad al besloten bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 op 3 juli 2008 en in de vergadering van 8 november 2008. Uiteindelijk zijn de gelden dus rechtmatig uitgegeven. Dit is bevestigd door een onderzoek van Deloitte. Van de beschikbaar gestelde 500.000 euro is 139.861 euro nog niet besteed. Daarvan stelt het College nu voor aan de Raad dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve knelpunten en in 2009 in te zetten voor een aantal extra beleidsimpulsen. Daarnaast heeft de Raad ook in juli 2008 besloten om voor het jaar 2009 extra middelen ter beschikking te stellen. Daarvan stelt het College nu voor het besluit aan te houden. De reden hiervoor is de financiële crisis. Met de huidige inzichten en de recessiegolf, verwacht het College een neerwaartse ontwikkeling in financiële zin. Het College stelt voor dit opnieuw aan de orde te laten komen bij de behandeling van de Voorjaarsnota.


CDA10-02-2009
Fractievoorzitter CDA Echt-Susteren stapt op.


Fractievoorzitter CDA Echt-Susteren stapt op.

Heden kregen we het bericht binnen dat Martijn van Helvert zich bedankt heeft als fractievoorzitter en raadslid.
Het was zijn persoonlijke beslissing om terug te treden o.a. naar aanleiding van de negatieve beeldvorming van onze gemeente en onze partij. Dit vanwege vermeende fouten bij verdeling van gelden aan verenigingen binnen onze gemeente.
Wij betreuren het ten zeerste om hem op deze manier te zien vertrekken uit de gemeenteraad. In ieder geval respecteren we zijn besluit en wensen hem veel sterkte en succes toe in zijn verdere loopbaan.

Een nieuwe fractievoorzitter is nog niet bekend. Het CDA zal hier zo spoedig mogelijk invulling aan geven.


CDA21-01-2009
Café op de Plats.


Café op de Plats


Het CDA is blij met de oplossing voor het café in het oude raadhuis van Echt. Het Museum van de Vrouw gaat het café exploiteren. Dat kan dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers. Met commerciële exploitanten liepen onderhandelingen in het verleden steevast stuk, omdat het aantal vierkante meters en de openingstijden beperkt zijn. Het horecagedeelte zal ook gebruikt worden voor rondleidingen. Het is een beetje kleinschaliger van opzet dan aanvankelijk de bedoeling was, maar er wordt eerst bekeken in hoeverre het café op de Plats zal aanslaan.

Onze wethouder Jos Beckers sprong meteen op dit idee in en heeft aangegeven dat dit horecagedeelte ook gebruikt kan worden voor de reïntegratie van werkzoekenden. „Ja het is een heel goede zaak. Mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en werkzoekend zijn, worden hier ingezet om werkervaring op te doen om zo een betere aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.”
De CDA fractie is blij met dit initiatief van de wethouder.

Ons raadslid Sjra Dirks heeft het met ambtenaar Peter Naaijkens al vaker gesproken over een invulling van dit café. Hij heeft zich altijd ingezet voor een goede invulling van het oude raadhuis. „Voor de uitstraling van het plein is het ideaal dat hier weer een café geopend wordt. Het was ook de inzet van de voormalige gemeente Echt om de Plats meer te laten bruisen. Deze oplossing vind ik erg goed.” Aldus Sjra Dirks: „De combinatie met het Museum voor de Vrouw en een bibliotheek is uitstekend. Ik weet zeker dat hier animo voor zal zijn.”


CDA19-01-2009
Verlichting Nieuwstadt wordt aangepakt.


Verlichting Nieuwstadt wordt aangepakt


Het CDA is blij met de actie van het College om het verlichtingsniveau in Nieuwstadt op te vijzelen naar het juiste niveau. „Op te veel plaatsen in Nieuwstadt staan te weinig lantaarnpalen.” Zo laat fractieleider Martijn van Helvert weten.

Het verlichtingsniveau in Nieuwstadt voldoet niet aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in het door de raad vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2012. De nachtverlichting in Nieuwstadt nu om en om schakelen, conform beleidsplan, betekent dat de nachtbranders 100 meter uit elkaar komen te staan met als gevolg dat de weggebruikers met name de fietsers en voetgangers zich niet meer veilig op straat zullen voelen. Medio 2008 heeft de gemeente derhalve een begin gemaakt met het projectmatig op niveau brengen van de openbare verlichting in Nieuwstadt Oost (ten oosten van de G. Houbenstraat-Susterderweg).
Het op niveau brengen gebeurd door uitbreiding van het aantal lichtmasten en door het vervangen van inefficiënte armaturen. Voor het projectmatig op niveau brengen van de openbare verlichting in het aangrenzende gebied, tussen de spoorlijn en de G. Houbenstraat-Susterderweg, is een op een, bij Essent Lighting prijs opgevraagd omdat de gemeente nog contractueel gebonden is aan Essent Lighting.

„Ook dit heeft met de leefbaarheid van Nieuwstadt te maken en daarom kan de CDA-fractie alleen maar instemmen met deze verbetering.” Aldus Martijn van Helvert


CDA15-01-2009
Begroting Gemeente voldoet aan voorwaarden.


Begroting Gemeente voldoet aan voorwaarden


Het CDA s blij met de complimenten van de provincie over de begroting. Fractieleider Martijn van Helvert: „Wij feliciteren wethouder Beckers met de reactie van de Provincie. Aanbevelingen uit het verleden heeft de gemeente verwerkt. Het inzicht in de financiële situatie is verbeterd. De opzet van de begroting is verbeterd. En de eerste stappen wat betreft het risicomanagement zijn gezet.

De raad heeft op 6 november 2008 de begroting 2009 goedgekeurd en vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben 16 december 2008 besloten dat onze gemeente voldoet aan alle voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht. Dit betekent dat noch de begroting, noch de begrotingswijzigingen daarvan goedkeuring van GS behoeven.

In 2006 hebben provincie en ministerie van Binnenlandse Zaken een begrotingsscan uitgevoerd. Provincie constateert nu dat een groot aantal van hun aanbevelingen in de begroting is verwerkt en op een adequate manier opgepakt. Het betreffen onder andere aanbevelingen ter verbetering van het inzicht in de financiële situatie. Provincie constateert verder dat de opzet van de begroting is veranderd, waarmee de inzichtelijkheid is vergroot. Hierbij is aandacht besteed aan de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De provincie merkt op dat in de begroting ook de historische cijfers moeten worden opgenomen. Bij de begroting 2010 zullen wij hieraan aandacht schenken.

De opmerkingen ten aanzien van het weerstandsvermogen zullen in 2009 opgepakt worden bij de implementatie van het risicomanagement. De eerste aanzetten daartoe zijn reeds gemaakt.

Deze reactie geeft aan dat we niet mee moeten gaan in de cirkel van negativisme die sommige parijen proberen te creëren in onze gemeente. We doen het als gemeente heel goed. Natuurlijk kunnen we dingen verbeteren en daar wordt aan gewerkt. Fouten durven we te zien, maar we moeten ook trots zijn op wat we goed doen.” Zo laat Van Helvert weten. „Een wijze man heb ik ooit horen zeggen: Slechte verhalen worden gemiddeld 27 keer doorverteld; goede slechts 8 maal.


CDA09-01-2009
NedCar krijgt werktijdverkorting.


NedCar krijgt werktijdverkorting


Zoals verwacht heeft CDA-Minister Donner een handreiking gedaan naar de medewerkers van NedCar. Dit geeft het bedrijf tijdelijk enige adem. Fractieleider Martijn van Helvert is verheugd: „We zeiden deze week ook niet anders te verwachten van onze minister. Het is natuurlijk geen eindoplossing. Maar het bedrijf heeft enkele weken om nieuwe mogelijkheden te bekijken. Daarna kan natuurlijk een verlenging aangevraagd worden.”


CDA05-01-2009
CDA is voor werktijdverkorting bij NedCar.


CDA is voor werktijdverkorting bij NedCar


Het assemblagebedrijf NedCar heeft bij de minister werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd. In verband met de financiële crisis is de vraag naar nieuwe auto’s drastisch gedaald.

NedCar verwacht dat de werktijdverkorting snel in werking kan treden. Het ministerie van Sociale Zaken moet de aanvraag nog wel goedkeuren. De eerste aanvraag werd afgewezen omdat het omzetverlies bij de autofabriek minder was dan de vereiste 30 procent. Per 1 januari is wel aan die eis voldaan.

NedCar hoopt daarom dat over week al de eerste werknemers tijdelijk in de WW kunnen. De productie van de Colt en Outlander wordt maandag na twee weken weer opgestart. Ook bij DSM en Sabic in Geleen stonden bijna alle fabrieken de afgelopen twee weken stil.

Het CDA in Echt-Susteren is voor deze maatregel. Fractieleider Martijn van Helvert: „Het is een voorbeeld van hoe de overheid in moeilijke tijden gezonde bedrijven kan helpen met het hoofd boven water houden. Al het mogelijke moet in het werk gesteld worden om ontslag tegen te gaan. Een tijdelijke periode van WW is daar een voorbeeld van. Ik verwacht een goedkeuring van onze CDA-minister Donner.”